RODO

Drodzy Klienci,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowi?zuje Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych, okre?lane jako RODO.

W zwi?zku z tym, chcemy poinformowa? o zasadach przetwarzania przez
"Bellev" Bellev, Pa?stwa danych osobowych oraz o przys?uguj?cych Pa?stwu w zwi?zku z tym prawach. Zale?y nam, aby mieli Pa?stwo kompletn? wiedz?, a tym samym pe?en komfort korzystania z serwisów i systemów "Bellev"Bellev. Dlatego zanim rozpoczn? Pa?stwo korzystanie z dost?pnych w naszej firmie serwisów i platform, prosimy o zapoznanie si? z poni?szymi informacjami.

Jednocze?nie pragniemy zapewni?, i? Pa?stwa dane osobowe s? u nas bezpieczne, a zgod?
na ich zbieranie i przetwarzanie mog? Pa?stwo wycofa? w ka?dej chwili, zgodnie
z postanowieniami poni?szej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

NAZWA PODMIOTU z siedzib? w ?ód? 92-739, ul. Gerberowa 14 (nazywany dalej „BELLEV”), jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Pa?stwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Pa?stwem umowy handlowej, b?d? uzyskane w celu wystawienia dokumentu sprzeda?y (nazywane dalej „Dane osobowe”), w szczególno?ci:

imi? (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsi?biorców przetwarzamy dodatkowo dane w postaci numerów NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,


Gromadzimy Pa?stwa Dane osobowe w nast?puj?cych celach:

 • zawarcia i realizacji ??cz?cej nas umowy handlowej oraz sprzeda?y i ?wiadczenia dostaw dla Pa?stwa oferowanych przez nas towarów i us?ug, w tym w szczególno?ci wysy?ki lub dostawy zamówionych produktów i towarów, realizacji p?atno?ci, obs?ugi reklamacji,
 • realizacji obowi?zków BELLEV przewidzianych prawem, w tym w szczególno?ci wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów ksi?gowych, w tym tak?e dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw BELLEV zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególno?ci dochodzenia zaleg?ych p?atno?ci w ramach procesów windykacyjnych i procesów s?dowych,
 • weryfikacji Pa?stwa wiarygodno?ci p?atniczej i zdolno?ci kredytowej przy udzielaniu Pa?stwu limitu kredytowego jak równie? w celu zabezpieczenia nale?nych BELLEV p?atno?ci, uzasadnionego interesu BELLEV w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i us?ug BELLEV,
 • przeprowadzania dzia?a? marketingowych oraz przesy?ania informacji handlowych w przypadku wyra?enia przez Pa?stwa osobnych zgód.

BELLEV mo?e przekazywa? Dane osobowe nast?puj?cym podmiotom / osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: prescription colored contacts

 • podmiotom, z którymi BELLEV ma zawart? umow? wspó?pracy („Przetwarzaj?cy dane”) w celu realizacji ??cz?cej nas umowy, realizacji obowi?zków BELLEV przewidzianych prawem, ochrony praw BELLEV zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu BELLEV w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególno?ci BELLEV mo?e przekazywa? Pa?stwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, podmioty ?wiadcz?ce us?ugi ksi?gowe, firmy ?wiadcz?ce us?ugi pocztowe, kurierskie i transportowe firmy, z którymi wspó?pracujemy w celu realizacji sprzeda?y us?ug, towarów i produktów BELLEV. Podmioty takie b?d? zobowi?zane na mocy zawartych z BELLEV umów do stosowania odpowiednich ?rodków bezpiecze?stwa, technicznych i organizacyjnych, aby chroni? Dane osobowe oraz przetwarza? je wy??cznie zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i instrukcjami przekazanymi przez BELLEV,
 • organom nadzoruj?cym, organom w?adzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezb?dne dla realizacji celów wskazanych powy?ej oraz wype?nienia obowi?zków na?o?onych prawem. Dane osobowe mog? by? przekazywane organom nadzoruj?cym, s?dom i innym organom w?adzy (np. organom podatkowym i organom ?cigania), niezale?nym doradcom zewn?trznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielaj?cym ?wiadcze?.

BELLEV zobowi?zuje si? stosowa? odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chroni? Pa?stwa Dane osobowe. Dane osobowe s? przechowywane przez BELLEV i/lub Przetwarzaj?cych dane, wy??cznie przez czas niezb?dny do osi?gni?cia celów, dla których dane te zosta?y zgromadzone, wykonania obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materia?ów niezb?dnych dla post?powa? prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszcze? Pa?stwa i/lub BELLEV.

Przys?uguj? Pa?stwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.

Macie Pa?stwo prawo do:

 • ??dania dost?pu do Danych osobowych; osoba, której dane dotycz?, jest uprawniona do uzyskania od BELLEV potwierdzenia, czy przetwarzane s? dane osobowe jej dotycz?ce, a je?li ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dost?pu do nich. BELLEV dostarczy Pa?stwu na ??danie kopi? Pa?stwa Danych osobowych podlegaj?cych przetwarzaniu. W przypadku pro?by o kolejne kopie, o które zwróc? si? Pa?stwo, BELLEV mo?e pobra? op?at? w rozs?dnej wysoko?ci wynikaj?cej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych, które Pa?stwa dotycz?, a które s? nieprawid?owe. Z uwzgl?dnieniem cheap elevator shoes celów przetwarzania, maj? Pa?stwo prawo ??dania uzupe?nienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o?wiadczenia.
 • usuni?cia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Maj? Pa?stwo prawo ??dania, o ile zachodz? okoliczno?ci przewidziane prawem, niezw?ocznego usuni?cia dotycz?cych Pa?stwa Danych osobowych, a BELLEV ma obowi?zek bez zb?dnej zw?oki usun?? takie Dane osobowe.
 • Ograniczenia przetwarzania Pa?stwa Danych osobowych. W takim przypadku, BELLEV wska?e na Pa?stwa ??danie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie mo?e zosta? ograniczone tylko i wy??cznie do okre?lonych celów.
 • Przenoszenia Danych osobowych. Pod pewnymi warunkami macie Pa?stwo prawo otrzyma? w powszechnie u?ywanym formacie, nadaj?cym si? do odczytu maszynowego Dane osobowe Pa?stwa dotycz?ce, przetwarzane przez BELLEV oraz macie Pa?stwo prawo przes?a? te Dane osobowe innemu podmiotowi.
 • Sprzeciwu. W pewnych okoliczno?ciach maj? Pa?stwo prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw - z przyczyn zwi?zanych z Pa?stwa szczególn? sytuacj? - wobec przetwarzania dotycz?cych Pa?stwa Danych osobowych, a na BELLEV mo?e ci??y? obowi?zek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 • Zgodnie z obowi?zuj?cym prawem o ochronie danych, jeste?cie Pa?stwo uprawnieni do wniesienia skargi do w?a?ciwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych lub organu b?d?cego jego nast?pc?).

W przypadku jakichkolwiek pyta? dotycz?cych Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatno?ci, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
BELLEV, ul. Gerberowa 14, ?ód? 92-739, 0-608-647-303 , biuro@bellev.pl.