RODO

Drodzy Klienci,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez
"Bellev" Bellev, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów "Bellev"Bellev. Dlatego zanim rozpoczną Państwo korzystanie z dostępnych w naszej firmie serwisów i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę
na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie
z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

NAZWA PODMIOTU z siedzibą w Łódź 92-739, ul. Gerberowa 14 (nazywany dalej „BELLEV”), jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy handlowej, bądź uzyskane w celu wystawienia dokumentu sprzedaży (nazywane dalej „Dane osobowe”), w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo dane w postaci numerów NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,


Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy handlowej oraz sprzedaży i świadczenia dostaw dla Państwa oferowanych przez nas towarów i usług, w tym w szczególności wysyłki lub dostawy zamówionych produktów i towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków BELLEV przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw BELLEV zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych BELLEV płatności, uzasadnionego interesu BELLEV w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług BELLEV,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

BELLEV może przekazywać Dane osobowe następującym podmiotom / osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi BELLEV ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków BELLEV przewidzianych prawem, ochrony praw BELLEV zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu BELLEV w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności BELLEV może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie i transportowe firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji sprzedaży usług, towarów i produktów BELLEV. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z BELLEV umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i instrukcjami przekazanymi przez BELLEV,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

BELLEV zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez BELLEV i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zgromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i/lub BELLEV.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.

Macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od BELLEV potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. BELLEV dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku prośby o kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, BELLEV może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a BELLEV ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
 • Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych. W takim przypadku, BELLEV wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 • Przenoszenia Danych osobowych. Pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez BELLEV oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.
 • Sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na BELLEV może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
BELLEV, ul. Gerberowa 14, Łódź 92-739, 0-608-647-303 , biuro@bellev.pl.